Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56607
Title: Đặc tính lý - hóa học đất phù sa bao đê và không bao đê và dinh dưỡng cho cây ngô lai tại An Phú - An Giang
Authors: Lê, Phước Toàn
Ngô, Ngọc Hưng
Keywords: Ngô lai
Bao đê
Đất phù sa
Năng suất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số chuyên đề .- Tr.160-168
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm: (1) đánh giá đặc tính đất phù sa bao đê và không bao đê trồng ngô lai ở An Phú - An Giang; (2) đánh giá hiệu lực sử dụng phân bón NPKCaMg của cây ngô lai trồng trên đất phù sa bao đê và không bao đê ở An Phú - An Giang...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56607
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.53 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.