Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56610
Title: Ảnh hưởng của giống và hệ thống thủy canh đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng xà lách (Lactuca sativa L.)
Authors: Trần, Thị Ba
Nguyễn, Lê Quốc Thi
Trịnh, Ngọc Thanh
Mai, Thị Tuyết Minh
Trần, Ái Phúc
Phạm, Công Định
Lê, Vĩnh Thúc
Keywords: Giá thể
Giống
Hệ thống thủy canh
Xà lách
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số chuyên đề .- Tr.184-191
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện tại nhà lưới nghiên cứu rau sạch, trại nghiên cứu và thực nghiệm nông nghiệp, trường Đại học cần Thơ từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018 nhằm mục tiêu xác định giống xà lách và hệ thống thủy canh thích hợp để đạt được năng suất tốt trong điều kiện nhà lưới. Nghiên cứu bao gồm 2 thí nghiệm. Thí nghiệm 1: Đánh giá sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của 10 giống xà lách được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, 10 nghiệm thức là 10 giống xà lách gồm Xoăn AG, Búp AG, Mìnetlo AG, Dúm AG, Búp GN63, TN 599, TN 139, TN 115, TN 207, TN 117.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56610
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.