Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5671
Title: Giải pháp phát triển du lịch ở cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Trọng Nhân
Huỳnh, Thúy Hằng
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Phân tích, đánh giá điều kiện phát triển du lịch ở cù lao Tân Lộc. - Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển du lịch ở cù lao Tân Lộc. - Đề xuất giải pháp phát triển du lịch. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập và xử lý số liệu thứ cấp. - Phương pháp quan sát thực địa. - Phương pháp tham vấn cơ quan. Kết quả nghiên cứu: Từ việc phân tích hiện trạng ngành du lịch cù lao Tân Lộc, đề tài “Giải pháp phát triển du lịch ở cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ”, bước đầu đã đề xuất được các giải pháp phát triển du lịch phù hợp đối với cù lao Tân Lộc. Trong đó có các giải pháp phát triển về sản phẩm, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, bảo tồn tài nguyên, chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch.
Description: 75 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5671
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.