Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56712
Title: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp: Bằng chứng từ Việt Nam
Authors: Lê, Đức Hoàng
Keywords: Chính sách cổ tức
Giá trị doanh nghiệp
Bằng chứng
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 589 .- Tr.122-124
Abstract: Nghiên cứu này nghiên cứu tác động của chính sách cổ tức thông qua lượng cổ tức được chi trả bằng tiền mặt đến giá trị doanh nghiệp. Mẫu nghiên cứu của nghiên cứu này bao gồm các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2019. Áp dụng phương pháp hồi quy các nhân tố cố định, nghiên cứu này chỉ ra rằng một tỷ lệ tăng lên trong lượng cổ tức được chi trả bằng tiền mặt có thể làm giảm giá trị doanh nghiệp. Qua đó, nghiên cứu này gợi ý rằng các doanh nghiệp tại Việt Nam nên giảm tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt xuống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56712
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
972.9 kBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.