Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56712
Nhan đề: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp: Bằng chứng từ Việt Nam
Tác giả: Lê, Đức Hoàng
Từ khoá: Chính sách cổ tức
Giá trị doanh nghiệp
Bằng chứng
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 589 .- Tr.122-124
Tóm tắt: Nghiên cứu này nghiên cứu tác động của chính sách cổ tức thông qua lượng cổ tức được chi trả bằng tiền mặt đến giá trị doanh nghiệp. Mẫu nghiên cứu của nghiên cứu này bao gồm các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2019. Áp dụng phương pháp hồi quy các nhân tố cố định, nghiên cứu này chỉ ra rằng một tỷ lệ tăng lên trong lượng cổ tức được chi trả bằng tiền mặt có thể làm giảm giá trị doanh nghiệp. Qua đó, nghiên cứu này gợi ý rằng các doanh nghiệp tại Việt Nam nên giảm tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt xuống.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56712
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
972.9 kBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.