Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56722
Title: Pháp luật đầu tư và pháp luật môi trường về đầu tư kinh doanh loài ngoại lai ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Phương
Keywords: Loài ngoại lai
Đầu tư kinh doanh
Quy định pháp luật đầu tư
Quy định pháp luật môi trường
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 02 .- Tr.56-64,79
Abstract: Phụ thuộc vào khả năng, đặc tính của loài ngoại lai, loài ngoại lai có thể gây hại hoặc không gây hại đến hệ sinh vật bản địa, đến phát triển kinh tế. Để hạn chế những tác động tiêu cực và phát huy những ảnh hưởng tích cực tới môi trưởng, đa dạng sinh học và phát triển kinh tế, pháp luật đầu tư và pháp luật môi trường có những quy định về đầu tư kinh doanh loài ngoại lai. Tuy nhiên, các quy định này còn có mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa đầy đủ và có những cách hiểu khác nhau, cản trở quá trình đầu tư kinh doanh đối với loài ngoại lại. Bài viết đánh giá, bình luận các quy định hiện hành của pháp luật đầu tư, pháp luật môi trường về đầu tư kinh doanh loài ngoại lai và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56722
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.56 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.