Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56741
Title: Quy định pháp luật về dịch vụ ví điện tử
Authors: Ngụy, Ngọc Anh
Nguyễn, Thị Thu Thảo B1702259
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2021
Abstract: Đề tài luận văn trình bày khái quát về dịch vụ ví điện tử, các quy định pháp luật Việt Nam về cung ứng dịch vụ ví điện tử từ đó nêu thực trang hoạt động cung ứng qua các năm, sau đó nêu những khó khan trong hoạt động cung ứng và từ đó có một số kiên nghị hoàn thiện quy định pháp luật
Description: 44 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56741
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.