Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56867
Title: Thu hút FDI năm 2018 - Triển vọng năm 2019
Authors: Nguyễn, Mại
Keywords: Thu hút FDI năm 2018
Triển vọng năm 2019
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 04 .- Tr.36-39
Abstract: 2018 là năm thứ 8 thực hiện Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 7,08%, cao nhất kể từ năm 2011. Bên cạnh đó, 12 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; xuất siêu 7,2 tỷ USD, cao gấp 2,7 lần năm 2017. Đây đồng thời là năm thành công đốì với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), song cũng xuất hiện một số hiện tượng mới và nổi lên vấn đề cần giải quyết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56867
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.