Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56869
Title: 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 2019-2020
Authors: Đặng, Đức Anh
Keywords: 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế
Việt Nam 2019-2020
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 04 .- Tr.40-46
Abstract: Năm 2018 là dấu mốc quan trọng, là năm bản lề của kỳ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Năm 2018 khép lại cũng là thời điểm đánh dấu hơn nửa chặng đường của kỳ Kế hoạch 2016-2020. Kết quả của chặng đường đã ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ. Tăng trưởng kinh tế liên tục gia tăng và lần lượt đạt các mốc tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua (với GDP năm 2017 tăng 6,71% - mức cao nhất kể năm 2008, năm 2018 tăng trưởng tiếp tục đạt mức cao hơn, khoảng 7,08%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, với sự đóng góp lớn và ngày càng tăng của khu vực công nghiệp và dịch vụ. Nền tảng kinh tế vĩ mô được giữ vững, với sự ổn định của lạm phát, tỷ giá và lãi suất. Đây là nền tảng quan trọng để kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn nước rút 2019-2020 của kỳ Kế hoạch 2016-2020.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56869
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.73 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.