Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56873
Title: Tổng quan các nghiên cứu về quản lý rủi ro trong xây dựng
Authors: Nguyễn, Đức Công
Nguyễn, Liên Hương
Đinh, Tuấn Hải
Keywords: Rủi ro
Quản lý rủi ro
Quản lý dự án
Nghiên cứu về rủi ro
Dự án đầu tư xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 11+12 .- Tr.38-41,49
Abstract: Quản lý rủi ro (QLRR) có vai trò và vị trí vô cùng quan trọng trong quản lý dự án (QLDA). Quản lý rủi ro giúp nhà quản lý dự án hạn chế các yếu tố không nằm trong kế hoạch ban đầu ảnh hưởng bất lợi đến một trong các mục tiêu chính của dự án: thời gian, chi phí, chất lượng và phạm vi dự án, QLRR trên thế giới đã được nghiên cứu, phát triển và đạt được những thành tựu nhất định. Tại Việt Nam, một số tác giả đã tìm hiểu và nghiên cứu về QLRR, tuy nhiên nhìn chung kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế. Bài viết này trình bày tổng quan các nghiên cứu về QLRR xây dựng. Kết quả thu được sẽ giúp các nhà khoa học, các nhà quản lý nghiên cứu về rủi ro, QLRR có cái nhìn đúng và tìm ra định hướng trong QLRR dự án xây dựng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56873
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.96 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.