Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56879
Title: Sài Gòn TP. HCM hướng đến thành phố sáng tạo
Authors: Nguyễn, Đăng Sơn
Keywords: Thành phố sáng tạo
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 11+12 .- Tr.56-60,68
Abstract: Thành phố sáng tạo là nơi mà nguồn tài nguyên chính của nó là tính sáng tạo của cư dân thành phố. Loại tài nguyên này sẽ tác động và thay đổi những ngành kinh tế sẵn có tạo ra những loại hình mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56879
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.