Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56886
Title: Tác phẩm đạo đức cách mạng của bác những giá trị trường tồn
Keywords: Tác phẩm đạo đức cách mạng
Giá trị trường tồn
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 11+12 .- Tr.80-81
Abstract: Vào cuối năm 1958, đầu năm 1959, ở thời điểm tổng kết 30 năm lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, và tổng kết những kinh nghiệm cuộc đời đầy sóng gió của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Đạo đức cách mạng dưới bút danh Trần Lực. Đây là một trong những tác phẩm tập trung đầy đủ nhất những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56886
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.