Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56955
Title: Tác động của nhân tố kiểm toán viên đến chất lượng kiểm toán trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Kiểm toán viên
Chất lượng kiểm toán
TP. Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 06 .- Tr.31-34
Abstract: Mục đích của nghiên cứu nhằm khám phá và đo lường mức độ tác động của các nhân tố thuộc kiểm toán viên (KTV) đến chất lượng kiểm toán tại các doanh nghiệp kiểm toán (DNKT) trên địa bàn TP. Hồ Chì Minh. Phương pháp phân tích mô hình hồi quy tuyến tính được dùng để phân tích dữ liệu khảo sát, với mẫu khảo sát là 126. Qua đó, đưa ra những giải pháp thích hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán của các DNKT trên địa bàn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56955
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.