Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57090
Title: Vai trò của nguồn nhân lực nữ chất lượng cao trong thúc đẩy phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội ở tỉnh Quảng Bình hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Như Nguyệt
Keywords: Nguồn nhân lực nữ chất lượng cao
Thúc đẩy phát triển kinh tế
Thúc đẩy tiến bộ xã hội
Quảng Bình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 36 .- Tr.107-113
Abstract: Quảng Bình đang trong quá trình hội nhập và phát triển nên sự đóng góp của nguồn nhân lực nữ nói chung, nguồn nhân lực nữ chất lượng cao nói riêng là vô cùng cấp thiết và quan trọng. Trên cơ sở làm rõ bản chất của khái niệm “nguồn nhân lực nữ” và “nguồn nhân lực nữ chất lượng cao”, bài viết tập trung phân tích vai trò của nguồn nhân lực nữ chất lượng cao trong thúc đẩy phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội ở tỉnh Quảng Bình hiện nay. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của nguồn nhân lực nữ chất lượng cao có hiệu quả trong thời gian tới góp phần phấn đấu đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57090
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
589.04 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.