Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57093
Title: Tác động của trách nhiệm môi trường đến hiệu quả tài chính
Authors: Huỳnh, Quang Linh
Keywords: Trách nhiệm môi trường
Hiệu quả tài chính
Doanh nghiệp sản xuất
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 09 .- Tr.8-12
Abstract: Nghiên cứu tập này trung phân tích tác động của trách nhiệm môi trường đến hiệu quả tài chính, mà các doanh nghiệp sản xuất đạt được. Đồng thời, đánh giá sự ảnh hưởng của các biến kiểm soát được, như: đòn bẩy tài chính, quy mô doanh nghiệp và rủi ro doanh nghiệp tới hiệu quả tài chính doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, trách nhiệm môi trường, cũng như đòn bẩy tài chính, quy mô doanh nghiệp và rủi ro doanh nghiệp đều tác động tích cực và ý nghĩa đến hiệu quả tài chính doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57093
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.85.80.239


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.