Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57113
Title: Phân tích tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thái Nguyên
Authors: Hà, Thị Thanh Nga
Lê, Thịn Thu Hoài
Nguyễn, Hoài Cương
Keywords: Cấu trúc vốn
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hiệu quả hoạt động kinh doanh
ROA
ROE
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 09 .- Tr.53-56
Abstract: Nghiên cứu sử dụng bộ số liệu từ báo cáo tài chính của 205 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong giai đoạn 2013-2017 nhằm tiến hành phân tích tác động của cấu trúc Vốn đến hiệu qua hoạt động kinh doanh của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Kết quả cho thấy, có mối quan hệ cùng chiều giữa cấu trúc vốn và lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp cấu trúc vốn có mối quan hệ ngược chiều với lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA). Trên cơ sở kết quả nghiên cứu. nhóm tác giả đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện cấu trúc vốn, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57113
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.