Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57120
Title: Đánh giá mức độ vận dụng công cụ kế toán quản trị trong các DNNVV trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Authors: Nguyễn, Thị Kim Ngọc
Trần, Thị Nguyệt Cầm
Nguyễn, Thị Tuyết Trinh
Keywords: Kế toán quản trị
Công cụ Kể toán quản trị
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 09 .- Tr.67-70
Abstract: Bài viết nghiên cứu thực trạng sử dụng công cụ kế toán quản trị (KTQT) trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Phú Yên, thông qua 4 nhóm công cụ, gồm: Hệ thống dự toán; Hệ thống đánh giá thành quả (Đo lường bằng công cụ tài chính và phi tài chính); Hệ thống hỗ trợ ra quyết định; Hệ thống KTQT chiến lược. Với mỗi nhóm công cụ được đo bằng những tiêu chí cụ thể, kết quả cho thấy, đối với các tiêu chí tổng hợp, thì không cỏ sự khúc biệt lớn về mức độ ứng dụng giữa quy mô DNNVV, nhưng với các tiêu chí thành phần, thì khác hiệt đáng kể. Trong đó, ngoại trừ Hệ thống đánh giá thành quả đo lường bằng công cụ phi tài chính, thì ở phần lớn các tiêu chí, các doanh nghiệp quy mô vừa vận dụng các công cụ KTQT tốt hơn các doanh nghiệp quy mô nhỏ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57120
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.