Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57129
Title: Các nhân tô ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của người dân TP. Sóc Trăng
Authors: Phan, Anh Tú
Phạm, Hoàng Tiến
Keywords: Người dân
TP. Sóc Trăng
Ý định khởi nghiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 09 .- Tr.101-104
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của người dân TP. Sóc Trăng. Dựa vào dữ liệu được thu thập từ 135 người dân tại TP. Sóc Trăng và sử dụng phương pháp phân tích hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy đa biến, kết quả nghiên cứu tìm thấy 6 nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của người dân, lần lượt là: (1) Chủ động tìm kiếm cơ hội; (2) Kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp; (3) Năng lực sáng tạo và thích nghi; (4) Nguồn vốn kinh doanh; (5) Chấp nhận rủi ro; và (6) Sự nhạy bén. Hàm ý của nghiên cứu này đóng góp rất lớn vào việc khuyên khích tinh thân khởi nghiệp của người dân tại địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57129
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.59.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.