Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57178
Title: Những khác biệt trong tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất của các khu vực doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Phạm, Hồng Chương
Hồ, Đình Bảo
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Năng suất
Hiệu quả kỹ thuật
Tiến bộ công nghệ
Mô hình GMM
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 287 .- Tr.02-12
Abstract: Nghiên cứu này phân tích tác động của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới năng suất của các khu vực doanh nghiệp Việt Nam với dữ liệu điều tra doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2010-2018. Phương pháp phân tích biến ngẫu nhiên được dùng để phân rã năng suất nhân tố tổng hợp và mô hình GMM và ước lượng các kênh tác động của FDI đến năng suất và các thành phần của nó trong các khu vực doanh nghiệp trong nước. Kết quả cho thấy FDI có tác động lan tỏa tích cực tới năng suất và thay đổi công nghệ của doanh nghiệp trong nước thông qua liên kết ngược, nhưng tác động này là tiêu cực thông qua liên kết xuôi. Bên cạnh đó, sự hiện diện của doanh nghiệp FDl không tác động tới năng suất của doanh nghiệp nhà nước và tác động tiêu cực tới doanh nghiệp tư nhân. Điều này hàm ý rằng cần thay đổi chính sách phù hợp với từng khu vực doanh nghiệp nhằm thúc đẩy liên kết giữa khu vực FDI với khối doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là khu vực tư nhân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57178
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.93 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.