Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5720
Title: Chính sách marketing quan hệ dựa trên lợi ích: Góc nhìn từ cơ sở lý luận
Authors: Phạm, Thị Lan Hương
Nguyễn, Thị Như Mai
Ngô, Thị Khuê Thư
Keywords: Chính sách marketing
Sự hài lòng
Sự tin tưởng
Chi phí chuyển đổi
Lòng trung thành
Lợi ích chi phí
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 03 .- Tr.24-31
Abstract: Trong lý thuyết marketing, chính sách marketing quan hệ dựa trên lợi ích là một trong những thành phần trọng tâm nhằm duy trì lòng trung thành của khách hàng. Bài báo tổng hợp lý thuyết về chính sách marketing quan hệ dựa trên lợi ích, sự hài lòng, sự tin tưởng, chi phí chuyển đổi và lòng trung thành khách hàng. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã đề xuất mô hình lý thuyết về mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành chính sách marketing quan hệ dựa trên lợi ích dưới góc độ khách hàng. Mô hình đề xuất giải thích rõ mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành chính sách marketing quan hệ dựa trên lợi ích, sự hài lòng, sự tin tưởng, chi phí chuyển đổi và lòng trung thành của khách hàng, và tác động trực tiếp của sự hài lòng, sự tin tưởng và chi phí chuyển đổi đến lòng trung thành của khách hàng. Nghiên cứu này cũng gợi mở một số hướng nghiên cứu trong tương lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5720
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_422.18 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.