Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57201
Title: Tác động của các công cụ an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Đỗ, Thu Hằng
Phạm, Thị Hoàng Anh
Keywords: Công cụ an toàn vĩ mô tín dụng
Rủi ro hệ thống
Phương pháp SRISK
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 287 .- Tr.13-23
Abstract: Bài viết nghiên cứu tác động của các công cụ an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống tại các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tháng 06 năm 2009 đến 2019. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp SRISK để đo lường rủi ro hệ thống, đồng thời sử dụng phương pháp hồi quy bảng không cân bằng để đánh giá tác động của các công cụ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi sử dụng các công cụ riêng lẻ có thể không phát huy được hiệu lực nhưng khi kích hoạt đồng thời thì các công cụ này đã có tác động giảm thiểu rủi ro hệ thống tại các ngân hàng thương mại. Từ đó, các tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu lực của các công cụ vĩ mô này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57201
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.