Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57217
Title: Hoàn thiện pháp luật về các tổ chức tín dụng, theo cam kết trong hiệp định đối tác toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Nguyễn, Minh Hằng
Keywords: Cam kết
Hoàn thiện pháp luật
Tổ chức tín dụng
Hiệp định đối tác
Toàn diện
Tiến bộ
Xuyên Thái Bình Dương
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 01 .- Tr.68-79
Abstract: Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng được coi là nhiệm vụ tạo điều kiện cho các hoạt động ngoại thương phát triển, đồng thời góp phần phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến tiền tệ, do đó, việc hoàn thiện các pháp luật về các tổ chức tín dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bài viết phân tích các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương; các yêu cầu đặt ra đối với việc tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng, từ đó đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật hiện hành, đảm bảo việc nội luật hóa các cam kết của Việt Nam, đồng thời đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, lành mạnh hóa năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng và thúc đẩy các dịch vụ ngân hàng gắn liền với công nghệ hiện đại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57217
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
32.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.