Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57226
Title: Tác động của chuyển dịch cơ cấu lao động đến năng suất lao động tỉnh Hà Giang: Cách tiếp cặn từ phương pháp chuyển dịch tỷ trọng
Authors: Đinh, Hồng Linh
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Chuyển dịch cơ cấu lao động
Năng suất lao động
Phân tích chuyển dịch tỷ trọng
Tỉnh Hà Giang
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 287 .- Tr.95-102
Abstract: Nghiên cứu này nhằm phân tích đặc điểm năng suất lao động và lượng hóa tác động của chuyển dịch cơ cấu lao động đến tăng trưởng năng suất lao động tỉnh Hà Giang trong giai đoạn 2015-2019. Sử dụng phương pháp phân tích chuyển dịch tỷ trọng, kết quả nghiên cứu cho thấy tăng trưởng năng suất lao động tỉnh Hà Giang là do hiệu ứng dịch chuyển tĩnh và tăng năng suất lao động nội ngành, khiến lao động dịch chuyển sang các ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ có năng suất lao động cao hơn. Trong khi đó, hiệu ứng dịch chuyển động có tác động ngược chiều, phản ảnh sự thay đổi tỷ trọng lao động chưa tương xứng với mức giá tăng năng suất lao động của tỉnh. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số kiến nghị đã được đề xuất nhằm cải thiện chất lượng tăng năng suất lao động của tỉnh Hà Giang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57226
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.