Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57235
Title: PHÂN TÍCH THỊ HIẾU NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM OCOP TỈNH HẬU GIANG
Authors: VÕ, HỒNG TÚ
TRẦN, KIM LỘC
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Ảnh hưởng của các dung dịch thủy canh hữu cơ đến sinh trưởng, phát Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ. Cán bộ hướng dẫn: Ths. Phạm Văn Trọng Tính. Đề tài “Ảnh triển và năng suất dưa leo”. Luận văn tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Nông nghiệp, Khoa hưởng của các dung dịch thủy canh hữu cơ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất dưa leo”. Được thực hiện nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng các loại dung dịch thủy canh hữu cơ khác nhau đến sinh trưởng, phát triển và năng suất dưa leo. Để đưa ra một hướng phát triển mới về kỹ thuật trồng dưa leo thủy canh bằng dinh dưỡng hữu cơ. Kết quả thí nghiệm cho ta thấy nghiệm thức trồng bằng phân vô cơ sinh trưởng tốt hơn các nghiệm thức phân hữu cơ và năng suất cũng cao hơn 0,996kg/ dây. Nhưng giữa 14 nghiệm thức trồng bằng phân hữu cơ thì nghiệm thức 5 ( A + a.humic 0,5%) sinh trưởng tốt nhất và cho năng suất cao nhất 0,647kg/ dây, ngược lại nghiệm thức sinh trưởng và năng suất kém nhất là nghiệm thức 7 ( C + a.humic 0,5%) 0,395kg/ dây.
Description: 95TR
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57235
ISSN: B1705760
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.85.80.239


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.