Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57289
Title: Niềm tin đối với đồng nghiệp và tác động của nó đến học tập phát triển nghề nghiệp của giáo viên
Authors: Phan, Thị Mai Hương
Đinh, Thị Hồng Vân
Đỗ, Thị Lệ Hằng
Trần, Hải Ngọc
Keywords: Niềm tin của giáo viên
Học tập phát triển nghề nghiệp của giáo viên
Tác động của niềm tin đến học tập phát triển nghề nghiệp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 04 .- Tr.17-33
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các thành phần của niềm tin đối với đồng nghiệp và vai trò của nó đối với học tập phát triển nghề nghiệp của giáo viên. Mẫu nghiên cứu gồm 506 giáo viên tiểu học (chiếm 46,8%) và trung học cơ sở (chiếm 53,2%) khối công lập, trong đó 18,2% là nam, 71,8% là nữ ở nhiều nhóm tuổi khác nhau với thâm niên dạy học từ 1 đến 40 năm. Bảng hỏi gồm thang Niềm tin của giáo viên, thang Học tập phát triển nghề nghiệp do Liu và các cộng sự xây dựng (2016b) và các thông tin cá nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy, niềm tin đối với đồng nghiệp của giáo viên gồm 3 thành phần cơ bản là niềm tin chuyên môn, niềm tin quan hệ và niềm tin đạo đức. Niềm tin và ba thành phần của nó đều có khả năng dự báo cho sự tham gia các hình thức học tập phát triển nghề nghiệp của giáo viên ở các mức độ khác nhau, trong đó, niềm tin đạo đức có khả năng tác động mạnh nhất. Ý nghĩa của các kết quả đã được bàn luận trong bài viết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57289
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.