Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57291
Title: Mức độ độc lập của hội đồng quản trị và việc thực hiện nguyên tắc thận trọng kế toán tại các công ty sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hữu Ánh
Nguyễn, Thị Bích Thủy
Keywords: NTTTKT
Mức độ độc lập
HĐQT
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 07 .- Tr.16-21
Abstract: Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của mức độ độc lập của hội đồng quản trị (HĐQT) đến mức độ tuân thủ nguyên tắc thận trọng kế toán (NTTTKT) tại các công ty sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, với nguồn dữ liệu được sử dụng bao gồm 490 doanh nghiệp (DN) niêm yết trên TTCK Việt Nam, trong giai đoạn 2010- 2016. Trong nghiên cứu này, mức độ độc lập của HĐQT được đại diện bởi các biến số lượng thành viên HĐQT độc lập, sự kiêm nhiệm chức danh, tỷ lệ sở hữu vốn của thành viên HĐQT không điều hành. Biến phụ thuộc đo lường việc thực hiện NTTTKT dựa trên nghiên cứu của Givoly và Hayn (2000). Bằng phương pháp ước lượng bình phương bé nhất (OLS), kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy tính độc lập của HĐQT có tác động tích cực đến việc thực hiện NTTTKT.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57291
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.19 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.