Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57299
Title: Một số đánh giá ban đầu về chiến lược tuần hoàn kép của Trung Quốc và tác động đối với các nước ASEAN
Authors: Hà, Thị Hồng Vân
Trần, Thị Hải Yến
Keywords: ASEAN
Kinh tế Trung Quốc
Chiến lược
Tuần hoàn kép
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 03 .- Tr.31-38
Abstract: Chiến lược tuần hoàn kép của Trung Quốc được coi là một chiến lược mới, đặc trưng cho sự phát triển của nền kinh tế trung quốc trong thời gian tới. Bài viết tìm hiểu bối cảnh hình thành, nội hàm chiến lược và đưa ra những đánh giá ban đầu về tác động của chiến lược này đối với ASEAN và quan hệ kinh tế Trung Quốc – ASEAN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57299
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.