Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57301
Title: Hoàn thiện mô hình tổ chức thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu của ngân hàng nhà nước Việt Nam tại các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Keywords: Hoàn thiện mô hình
Tổ chức thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu
Của ngân hàng nhà nước Việt Nam
Tại các tổ chức tín dụng
Doanh nghiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 01 .- Tr.8-10,15
Abstract: Một trong những nội dung trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội Đảng XII đã được thông qua là yêu cầu phải “Nghiên cứu mô hình quản lý phù hợp của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn của nhà nước tại doanh nghiệp”. Triển khai văn kiện Đại hội XII, ngày 03/6/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57301
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.56 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.