Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57312
Title: Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp xây lắp do Kiểm toán Nhà nước thực hiện
Authors: Nguyễn, Văn Hậu
Keywords: BCTC
DNXL
KTNN
Kiểm toán viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 09 .- Tr.11-14
Abstract: Xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa luôn được nhiều nước quan tâm trong đó có Việt Nam. Hiện nay, nhiều công trình xây dựng cơ bản được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước và chi cho xây dựng cơ bản lại chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi ngân sách Nhà nước và trong xây dựng cơ bản lại luôn luôn tiềm ẩn nhiều sai phạm có liên quan mật thiết với tham nhũng vốn nhà nước. Do đó, việc hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) doanh nghiệp xây lắp (DNXL) do Kiểm toán Nhà nước (KTNN) thực hiện là cấp thiết để hạn chế các sai phạm trong xây dựng cơ bản. Bài viết này đề cập đến việc hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính DNXL ở cả giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán và kết thúc kiểm toán.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57312
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.