Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57354
Title: Xác lập hợp đồng thế chấp tài sản theo bộ luật dân sự
Authors: Bùi, Đức Giang
Keywords: Xác lập giao dịch bảo đảm
Bộ luật dân sự
Thế chấp tài sản
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 02+03 .- Tr.13-15
Abstract: Bộ luật dân sự số 91/2015/ QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 (BLDS) dành khá nhiều quy định cho thế chấp tài sản, đặc biệt trên phương diện xác lập giao dịch bảo đảm này. Bài viết tập trung phân tích một số nét lớn của quá trình này và đề xuất một số giải pháp hạn chế các rủi ro có thể phát sinh cho các tổ chức tín dụng khi nhận thế chấp tài sản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57354
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.