Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5735
Nhan đề: TÌM KIẾM NỘI DUNG BÀI BÁO PHÙ HỢP VỚI TỪ KHÓA BẰNG CHỈ MỤC NGHỊCH ĐẢO
Tác giả: Nguyễn, Tí Hon
Trần, Nguyễn Thanh Hùng
Từ khoá: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Mục tiêu của đề tài là tìm kiếm nội dung bài báo phù hợp với từ khóa bằng chỉ mục nghịch đảo. Đầu tiên, tiến hành phân tích tài liệu để lập chỉ mục, song song đó tiến hành tính trọng số của từng từ trong tài liệu để tính được độ tương đồng cosine của từng từ đối với tài liệu. Tiếp theo, từ câu truy vấn của người dùng tiến hành phân tích câu truy vấn của người dùng và tìm trong tập chỉ mục đã có, sau đó hợp nhất kết quả truy vấn bằng cách sắp xếp giảm dần độ tương đồng cosine và trả kết quả cho người truy vấn. Cài đặt và đánh giá kết quả được thực hiện tập dữ liệu về tin tức của báo VNExpress được sưu tập từ internet. Qua kết quả thực nghiệm độ chính xác K trên tập kiểm thử nhận được kết quả trả về hơn 90%, tuy nhiên vẫn có một số vấn đề tồn tại như việc dữ liệu ngày càng nhiều việc bổ xung dữ liệu cần phải được thêm vào liên tục. Qua đó cho thấy cần phải phát triển bot để thu thập dữ liệu liên tục nhằm phát huy tối đa việc tìm kiếm nội dung bằng từ khóa.
Mô tả: 48 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5735
Bộ sưu tập: Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.20.240


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.