Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57367
Title: Đánh giá sự khác biệt về hệ thống kiểm soát nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam Kiểm định T-TEST và phân tích ANOVA
Authors: Nguyễn, Tuấn
Đường, Nguyễn Hưng
Keywords: Đánh giá sự khác biệt
Hệ thống kiểm soát nội bộ
Ngân hàng thương mại Việt Nam
Kiểm định T-TEST
Phân tích ANOVA
KSNB
NHTM
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 10 .- Tr.19-25
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu sự khác biệt về hệ thống kiểm soát nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam. Đồng thời, so sánh sự khác biệt về hệ thống kiểm soát nội bộ giữa 2 nhóm ngân hàng thương mại thuộc sở hữu Nhà nước (Nhà nước sở hữu > 50% vốn cổ phần) và ngân hàng thương mại cổ phần (Nhà nước sở hữu <= 50% vốn cổ phần); và giữa nhóm ngân hàng thương mại miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp kiểm định T-test và phân tích ANOVA, nhằm kiểm định sự khác biệt về kiểm soát nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả cho thấy, các thành phần hệ thống kiểm soát nội bộ được đánh giá trên mức trung bình, được xem là khá tốt và chưa tìm thấy sự khác biệt lớn về các thành phần hệ thống kiểm soát nội bộ giữa các nhóm ngân hàng thương mại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57367
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.72 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.