Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57385
Title: Quy định về xử lý nợ xấu: Kết quả đạt được và kiến nghị
Authors: Nguyễn, Văn Phương
Keywords: Quy định về xử lý nợ xấu
Kết quả đạt được và kiến nghị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 05 .- Tr.15-19
Abstract: Bài viết: Xác định nợ xấu theo Nghị quyết 42; quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; quyền ưu tiên thanh toán từ tiền bán tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; tổng kết, đánh giá Nghị quyết 42 để tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57385
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.22 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.