Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5741
Title: Tác động của quản trị công lên nợ nước ngoài - nghiên cứu tại các nước đang phát triển
Authors: Võ, Thị Thùy Vân
Keywords: Quản trị công
Nợ nước ngoài
GMM
Các nước đang phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 146 .- Tr.21-32
Abstract: Bằng phương pháp ước lượng GMM dựa trên dữ liệu bảng cân bằng của 65 quốc gia cho giai đoạn 2000-2014, bài viết đánh giá tác động của quản trị công (QTC) lên nợ nước ngoài (NNN) ở các nước đang phát triển. Kết quả cho thấy, QTC làm tăng NNN ở cả ba mẫu nghiên cứu gồm mẫu tổng thể và hai mẫu phụ - nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và trung bình cao. Ngoài ra, các biến nguồn thu thuế, lao động, độ mở thương mại, lạm phát và cơ sở hạ tầng cũng có tác động đến NNN ở các nước này. Qua đó, tác giả đề xuất một số hàm ý cho chính phủ ở các nước đang phát triển liên quan đến việc cải cách môi trường thể chế để kiểm soát, quản lý và sử dụng hiệu quả NNN.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5741
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.