Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57417
Title: Phát triển thị trường chứng khoán hóa: Nghiên cứu trường hợp Trung Quốc
Authors: Trần, Thị Vân Anh
Keywords: Phát triển thị trường chứng khoán hóa
Phát triển thị trường chứng khoán hóa Trung Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 05 .- Tr.43-51
Abstract: Trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và tìm kiếm những giải pháp mang tính thị trường để xử lý nợ xấu của nền kinh tế thì xem xét kinh nghiệm phát triển thị trường chứng khoán hóa (Securisation market) Trung Quốc là một vấn đề có tính thực tiễn cao. Nghiên cứu này được tài trợ bởi Đại học Quốc gia Hà Nội trong đề tài mã số QG. 18.25 có mục tiêu là phân tích những đặc điểm của quá trình phát triển thị trường chứng khoán hóa Trung Quốc để rút ra một số bài học có thể hỗ trợ triển khai và phát triển thị trường chứng khoán hóa cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57417
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.6 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.