Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57516
Title: Tinh thần tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
C.Mác và Ph.Ăngghen
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 02 .- Tr.3-11
Abstract: Từ khi ra đời đến nay, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo luôn là ngọn cờ tư tưởng của các đảng cộng sản trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong số rất ít các đảng cách mạng vẫn kiên trì từng bước hiện thực hóa những nguyên lý cách mạng do Tuyên ngôn đề ra. Bằng sự trung thành một cách sáng tạo, đường lối đổii mới của Đảng Cộng sản Việt Nam đã góp phần khắng định giá trị, sức sống bất diệt của Tuyên ngôn trong thời đại mới và không gian mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57516
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.242.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.