Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57517
Title: Quan hệ giữa công bằng xã hội với dân chủ trong Phê phán Cương lĩnh Gôta - Nội dung và ý nghĩa hiện thời
Authors: Hồ, Trọng Hoài
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Công bằng
Dân chủ
C.Mác
Phê phán Cương lĩnh Gôta
Ý nghĩa hiện thời
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 02 .- Tr.12-21
Abstract: Công bằng và dân chủ là những giá trị, hiện tượng lịch sử xã hội gắn liền với sự tồn tại và phát triển của đời sống con người. Để giải quyết những vấn đề công bằng xã hội và dân chủ cả trên phương diện lý luận lẫn thực tiễn, cần phải nghiên cứu, phát triển và vận dụng sáng tạo lý luận của C.Mác, trong đó có những luận điểm được ông trình bày trong tác phẩm Phê phán Cương lĩnh Gôta. Trong bài viết này, từ việc phân tích một số nội dung trong tư tưởng của C.Mác về quan hệ giữa công bằng xã hội với dân chủ trong tác phẩm Phê phán Cương lĩnh Gôta các tác giả đã luận giải ý nghĩa hiện thời của nó đối với công cuộc đổi mới Việt Nam vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57517
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.6.58


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.