Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57552
Title: Đo lường lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất
Authors: Nguyễn, Thị Đông
Đoàn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Đo lường lợi thí thương mại
Báo cáo tài chính hợp nhất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 12 .- Tr.12-14
Abstract: Lợi thế thương mại (LTTM) là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Các cuộc thảo luận đều xoay quanh sự nhận diện về LTTM. bản chất của LTTM, đo lường và ghi nhận LTTM. Việc đo lường LTTM liên quan đến các kỹ thuật rất phức tạp bởi LTTM được xác định bằng chênh lệch cao hơn giữa giá phí hợp nhất và giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được và nợ phải trả của bên bị mua vào ngày mua. Do đó, kết quả đo lường không chính xác sẽ ảnh hưởng đến độ tin cậy của thông tin LTTM trình bày trên báo cáo hợp nhất với tư cách là tài sản. Bài viết này nhằm mục đích trao đổi về việc lựa chọn ngày đo lường và phương pháp đo lường LTTM khi ghi nhận lần đầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57552
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.132.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.