Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57563
Title: Quyền lực Nhà nước của Hội đồng nhân dân quận qua các bản Hiến pháp từ năm 1946 đến nay
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Hiến pháp
Quyền lực nhà nước
Hội đồng nhân dân quận
Đô thị
Chính quyền địa phương
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 304 .-Tr.45-48
Abstract: Kết quả thực hiện quyền lực nhà nước của Hội đồng nhân dân quận đóng góp vào thực hiện quyền lực nhà nước ở khu vực đô thị Việt Nam, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm quyền con người và chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Nghiên cứu lịch sử hình thành quyền lực nhà nước của Hội đồng nhân dân quận qua các bản Hiến pháp và các văn bản pháp lý có liên quan từ năm 1945 đến nay làm cơ sở tìm giải pháp bảo đảm thực hiện quyền lực nhà nước của Hội đồng nhân dân quận trong tình hình hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57563
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.