Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57608
Title: Để có hạnh phúc phải đấu tranh, dựng xây, kiến tạo
Authors: Trần, Xuân Đỉnh
Keywords: Đảng Cộng Sản Việt Nam
Dựng xây
Kiến tạo
Hạnh phúc nhân dân
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.08-10,25
Abstract: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ “Trong nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo. Mục tiêu phát triển tổng quát của chúng ta là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…” Viễn cảnh tươi sáng: Đất nước phát triển hiện đại, hạnh phúc, thanh bình, dân giàu, nước mạnh đang gần tới. Tư tưởng chỉ đạo là muốn đạt được mục tiêu phồn vinh, hạnh phúc thì phải đem sức toàn dân ta mà đấu tranh giành lấy, dưng xây và kiến tạo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57608
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.