Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57651
Title: Dư luận xã hội: Lý thuyết truyền thông và cơ chế hình thành
Authors: Lê, Ngọc Hùng
Keywords: Dư luận xã hội
Lý thuyết truyền thông
Thuyết chức năng
Cơ chế hình thành
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 02 .- Tr.44-50
Abstract: Các lý thuyết truyền thông nhấn mạnh vai trò của truyền thông đối với sự hình thành dư luận xã hội (DLXH). Cơ chế truyền thông cho biết DLXH hình thành trong quá trình thông tin từ người này đến người người khác. Thuyết chức năng và cơ chế giải quyết vấn đề cho biết DLXH xuất hiện và biến đổi trong quá trình giải quyết vấn đề. Do vậy, để định hướng DLXH, truyền thông cần cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để DLXH có thể tập trung vào bàn luận và đề xuất cách giải quyết cần thiết cho những vấn đề đặt ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57651
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.08 MBAdobe PDF
Your IP: 54.174.225.82


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.