Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57654
Title: Xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi phạm tội bị kết án trong Luật Hình sự Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thu Hương
Nguyễn, Hồng Quý B1702094
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2021
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi phạm tội bị kết án, chỉ ra một số bất cập trong quy định của pháp luật về xóa án tích và những kiến nghị nhằm hoàn thiện chế định xóa án tích.
Description: 66 trang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57654
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.