Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57711
Title: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Đào tạo nghề
Lao động nông thôn
Thái Nguyên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 304 .-Tr.109-112
Abstract: Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi Bắc Bộ, có diện tích tự nhiên 3.526,64 km2 với 9 đơn vị hành chính cấp huyện (2 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện), 178 đơn vị hành chính cấp xã. Tổng số dân năm 2019 là 1.290.945 người, trong đó dân số nam là 631.071 người, chiếm 48,88%, dân số nữ là 659.874 người, chiếm 51,12%; dân số thành thị là 413.878 người, chiếm 32,06%; dân số khu vực nông thôn là 877.067 người, chiếm 67,94%; lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 777.200 người, chiếm 60,2% tổng dân số, lực lượng lao động khu vực nông thôn là 556.900 người chiếm 71,7%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57711
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 34.238.189.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.