Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57729
Title: Học thuyết giá trị lao động: một số vấn đề cần quan tâm
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Lao động
Hàng hóa
Giá trị
Giá trị thặng dư
Học thuyết giá trị lao động.
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 03 .- Tr.30-40
Abstract: Học thuyết giá trị lao động của Mác là đúng đắn. Nhưng nếu “bảo vệ" Mác một cách giáo điều thì sẽ không chỉ ra được quan điểm thực của Mác. Theo những người tiếp thu Mác không phải Từ gốc, Mác có ba điểm cốt từ rằng, “chỉ có lao động là nguồn gốc duy nhất của giá trị thời gian làm việc là thước đo của giá trị lao động”, và “nguồn gốc duy nhất của giá trị thặng dư là lao động sống” Thực ra, Mác chỉ nhấn mạnh, đề cao vai trò của lao động và thời gian làm việc, chứ không hề tuyệt đối hóa chúng, ông không ít lần nhắc tới các yếu tố khác mà ngày nay càng trở lên quan trọng không kérn gì lao động. Mác không cần sự “bảo vệ” nào, mà chỉ cần được hiểu cho đúng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57729
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.22 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.