Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57748
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường
Authors: Hoàng, Thị Ngọc Minh
Keywords: Hồ Chí Minh
Bảo vệ môi trường
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 03 .- Tr.90-95
Abstract: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có tư tưởng về bảo vệ môi trường. Người cho rằng, bảo vệ môi trường có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tự nhiên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của xã hội và con người; cần bảo vệ, khai thác, sử dụng và tái tạo tài nguyên thiên nhiên; cải thiện môi trường và phòng chống thiên tai. Tư tường Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57748
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.