Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57756
Title: Viện tâm lý học 30 näm xây dựng và phát triển
Authors: Lã, Thị Thu Thủy
Keywords: Viện tâm lý học
30 näm xây dựng và phát triển
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 02 .- Tr.3-13
Abstract: Bài viết: Thứ nhất, nghiên cứu về các lĩnh vực của Tâm lý học xã hội; Thứ hai, nghiên cứu về các lĩnh vực của Tâm lý học gia đình và lứa tuổi; Thứ ba, nghiên cứu về các lĩnh vực của Tâm lý học quản lý; Thứ tư, nghiên cứu về các lĩnh vực của Tâm lý học dân tộc và tôn giáo; Thứ năm, nghiên cứu về Tâm lý học văn hóa và xuyên văn hóa; Thứ sáu, nghiên cứu về Tâm lý học lao động và Tâm lý học kinh doanh; Thứ bảy, nghiên cứu về Sức khỏe tâm thần, tư vấn và trị liệu tâm lý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57756
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.