Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57761
Title: Xây dựng mô hình triển khai chức năng chất lượng để đánh giá và lựa chọn Nhà cung cấp
Authors: Đỗ, Anh Đức
Lưu, Hữu Văn
Keywords: Tập neutrosophic khoảng
Nhà cung cấp
Mô hình triển khai chức năng chất lượng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 262 .- Tr.80-88
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là trình bày một mô hình triển khai chức năng chất lượng mới (quality function deployment - QFD) dựa trên hàm điểm số, hàm chính xác và hàm chắc chắn dưới môi trường của tập “neutrosophic "khoảng cho đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp. Trong mô hình đề xuất, giá trị trọng số của các tiêu chuẩn “WHATs”, “HOWs”, giá trị tương quan “HOWs “WHATs" và tác động của mỗi nhà cung cấp tiềm năng được đánh giá sử dụng tập neutrosophic khoảng. Trong mô hình đánh giá, các tiêu chuẩn kinh tế, môi trường và xã hội được xem xét. Ví dụ minh họa được sử dụng để diễn tả những lợi thế và khả năng áp dụng của phương pháp đề xuất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57761
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.