Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57766
Title: Cảm xúc tại nơi làm việc: phân loại - tính phổ biến và tính thường xuyên
Authors: Đặng, Thị Thu Trang
Phan, Thị Mai Hương
Đỗ, Thị Lệ Hằng
Keywords: Cảm xúc tại nơi làm việc
Cảm xúc âm tính
Cảm xúc dương tính
Tính phổ biến và tính thường xuyên của cảm xúc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 02 .- Tr.82-97
Abstract: Cảm xúc tại nơi làm việc có ý nghĩa quan trọng đối với sự cam kết về mặt tâm lý của người lao động đối với tổ chức cũng như hiệu suất lao động của họ. Nghiên cứu nhằm phân loại cảm xúc, xác định các cảm xúc phổ biến và thường xuất hiện tại nơi làm việc. Khách thể gồm 381 người lao động, trong đó 23,4% nam, độ tuổi từ 17 đến 59 tuổi, làm việc tại 8 tổ chức của hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Người lao động được đề nghị trả lời về tần suất trải nghiệm các loại cảm xúc tại nơi làm việc với 44 dạng cảm xúc được nêu ra trong bảng hỏi. Phép phân tích nhân tố và thống kê mô tả được sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại nơi làm việc có hai loại cảm xúc là dương tính và âm tính. Tính phổ biến và tính thường xuyên của chúng tại nơi làm việc cũng được chỉ ra. Một số phát hiện và những gợi ý trong hoạt động quản lý nhân sự đã được bàn luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57766
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.