Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57766
Nhan đề: Cảm xúc tại nơi làm việc: phân loại - tính phổ biến và tính thường xuyên
Tác giả: Đặng, Thị Thu Trang
Phan, Thị Mai Hương
Đỗ, Thị Lệ Hằng
Từ khoá: Cảm xúc tại nơi làm việc
Cảm xúc âm tính
Cảm xúc dương tính
Tính phổ biến và tính thường xuyên của cảm xúc
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 02 .- Tr.82-97
Tóm tắt: Cảm xúc tại nơi làm việc có ý nghĩa quan trọng đối với sự cam kết về mặt tâm lý của người lao động đối với tổ chức cũng như hiệu suất lao động của họ. Nghiên cứu nhằm phân loại cảm xúc, xác định các cảm xúc phổ biến và thường xuất hiện tại nơi làm việc. Khách thể gồm 381 người lao động, trong đó 23,4% nam, độ tuổi từ 17 đến 59 tuổi, làm việc tại 8 tổ chức của hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Người lao động được đề nghị trả lời về tần suất trải nghiệm các loại cảm xúc tại nơi làm việc với 44 dạng cảm xúc được nêu ra trong bảng hỏi. Phép phân tích nhân tố và thống kê mô tả được sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại nơi làm việc có hai loại cảm xúc là dương tính và âm tính. Tính phổ biến và tính thường xuyên của chúng tại nơi làm việc cũng được chỉ ra. Một số phát hiện và những gợi ý trong hoạt động quản lý nhân sự đã được bàn luận.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57766
ISSN: 1013 - 4328
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.