Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57767
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyền quyết định của vợ và chồng đối với các công việc quan trọng của gia đình: Nhũng phát hiện mới từ Điều tra Gla đình 2017
Authors: Nguyễn, Hữu Minh
Trần, Thị Hồng
Keywords: Hôn nhân - Gia đình
Quan hệ vợ chồng
Quyền quyết định
Bình đẳng giới trong gia đình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và giới;Số 01 .- Tr.3-17
Abstract: Vận dụng các cách tiếp cận hiện đại hóa, phân bổ nguồn lực tương đối và văn hóa và phương pháp phân tích đa biến bài viết kiểm chứng ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế-xã hội, văn hóa đến quyền quyết định của người vợ và người chồng đối với các công việc quan trọng của gia đình dựa trên số liệu khảo sát 2007 đại diện hộ gia đình ở 10 xã/phường thuộc 7 tỉnh/thành phố đại diện cho các vùng kinh tế- xã hội năm 2017 của Đề tài cấp Bộ “Xu hướng biến đổi của đặc điểm gia đình Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế” thuộc Chương trình “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”. Kết quả phân tích cho thấy, người vợ có trình độ chuyên môn cao thì làm tăng khả năng cả hai vợ chồng đều có quyền quyết định và giảm khả năng người chồng có quyền quyết định cuối cùng; Các gia đình sống ở đô thị có nhiều khả nặng cả hai vợ chồng cùng có qụyền quyết định hơn, nhưng giảm khả năng người chồng có quyền quyết định; Những khác biệt về vị thế kinh tế giữa vợ và chồng có vai trò quan trọng hơn các khác biệt về vị thế xã hội đối với quyền ra quyết định trong gia đinh; Quan niệm truyền thống coi nam giới là người nên chịu trách nhiệm chính trong việc đưa ra các quyết định quan trọng của gia đình có ý nghĩa quan trọng trong định hướng các khuôn mẫu ra quyết định trong thực tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57767
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.72 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.